WAWAkurier.pl
Zadzwoń do nas 795 202 746 / 795 202 749

Regulamin

REGULAMIN
§ 1.
1. Regulamin określa zasady obowiązujące w firmę TKO Tomasz Ożóg, zwaną dalej Wawakurier.pl, w procesie przyjmowania, przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym na rzecz Klienta.
2. Wawakurier.pl wykonuje przedmiot zlecenia, jakim jest przesyłanie i doręczanie przesyłek samodzielnie oraz przy pomocy pośredników, za działania których odpowiada jak za działania własne.
§ 2.
1. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Wawakurier.pl a Klientem jest zawierana każdorazowo poprzez podpisanie przez Klienta listu przewozowego.
2. Wawakurier.pl przystępuje do umowy w momencie podjęcia przez przedstawiciela Wawakurier.pl przesyłki. Od tego momentu rozpoczyna się wykonanie usługi.
3. Pracownik Wawakurier.pl przyjmujący przesyłkę potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie przesyłki przez Wawakurier.pl
4. Przed podpisaniem przez Klienta listu przewozowego, jest on zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Klient podpisując list przewozowy potwierdza znajomość Regulaminu.
§ 3.
Zasady przyjmowania i doręczania przesyłek:
1. Klient zgłasza do Wawakurier.pl chęć nadania przesyłki mailowo lub za pomocą specjalnej aplikacji. Klient może zgłosić Wawakurir.pl chęć nadania przesyłki telefonicznie, zobowiązany jest jednak do niezwłocznego potwierdzenia zamówienia telefonicznego drogą mailową.
2. Przyjęcie przesyłki od Klienta odbywa się na podstawie listu przewozowego wystawionego przez Klienta.
3. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Nadawca, kopia zostaje u Wawakurier.pl Na liście przewozowym pobierane jest potwierdzenia odbioru z podpisem odbiorcy, datą i godziną otrzymania przez niego przesyłki.
4. W przypadku wysyłania w jednym dniu więcej niż jednej przesyłki Klient zobowiązany jest sporządzić dzienną listę zleceń i przekazać ją podpisaną Wawakurier.pl.
5. Wawakurier.pl dostarczy Klientowi wzory listu przewozowego oraz dziennej listy zleceń.
6. Wystawiony list przewozowy stanowi każdorazowo integralną cześć Umowy.
7. Przesyłka doręczana jest pod adres adresata. Jeżeli adresatem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłka doręczana jest osobie upoważnionej u adresata do odbioru korespondencji, tj. pracownikowi kancelarii, recepcji, sekretariatu lub innej osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa adresata.
8. Jeżeli przesyłka ma być doręczona „do rąk własnych” osoby fizycznej, w siedzibie osoby prawnej, Klient zobowiązany jest podać numer telefonu adresata, w celu skutecznego doręczenia przesyłki. W przypadku niedopełnienia przez Klienta tego obowiązku, może zostać naliczona opłata zgodnie z Cennikiem.
9. Doręczenie przesyłki Odbiorca lub osoba uprawniona potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.
10. Przed pokwitowaniem doręczenia przesyłki i uiszczeniem wynikających z niego opłat Odbiorca nie może dokonać otwarcia przesyłki.
11. W razie odmowy przez adresata przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Nadawcy na jego koszt.
12. W przypadku nieobecności adresata, Wawakurier.pl pozostawia awizo, w którym wskazany jest termin ponownego dostarczenia przesyłki (następny dzień roboczy) oraz kontakt do Wawakurier.pl. W razie kolejnej bezskutecznej próby dostarczenia przesyłki jest ona zwracana do Nadawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Klient.
§ 4.
1. Klient zobowiązany jest wydać Wawakurier.pl przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy i bezkolizyjny przewóz oraz wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. Jeżeli przesyłka, ze względu na swe właściwości lub zawartość wymaga opakowania, Klient jest zobowiązany oddać ją w opakowaniu.
2. Masa opakowania oraz zabezpieczenia są wliczane do masy przesyłki.
3. Klient umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres odbiorcy, który podany jest jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko odbiorcy, nazwę i numer ulicy, nazwę miejscowości oraz kod pocztowy oraz numer telefonu odbiorcy.
4. Klient jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją pracownikowi Wawakurier.pl w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także
wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
5. Jeżeli w ocenie Wawakurier.pl przesyłka została zapakowana w sposób nieprawidłowy, zagrażający prawidłowemu przewozowi, Wawakurier.pl może odmówić przyjęcia jej do przewozu.
6. Wawakurier.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi przesyłki, oraz do zmiany ceny usługi zgodnie z Cennikiem, w przypadku stwierdzenia niezgodności faktycznej wagi z wagą deklarowaną w liście przewozowym.
7. Przyjęcie przez Wawakurier.pl przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym regulaminie.
§ 5.
1. Wawakurier.pl nie przyjmuje do przewozu: a) przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję, b) przesyłek zawierających zwierzęta, c) przesyłek zawierających zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce, d) leków wymagających specjalnego przewozu, przesyłek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonane usługi transportowej przy użyciu posiadanych przez Wawakurier.pl środków i urządzeń transportowych, e) przesyłek zawierających kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, gotówki, waluty, zbywalne papiery wartościowe, f) innych przesyłek, których przewóz jest zakazany przepisami obowiązującego prawa, g) przesyłek w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki.
2. Wawakurier.pl może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu w następujących warunkach: a) kiedy istnieje czasoprzestrzenna niemożność wykonania usługi, b) kiedy stwierdzi, iż deklaracja zawartości przesyłki lub jej wagi nie jest zgodna ze stanem faktycznym lub kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie takiej niezgodności, c) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta, d) przesyłek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych przez Wawakurier.pl środków i urządzeń transportowych.
3. Wawakurier.pl zastrzega sobie prawo otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia jej zawartości, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zawartości.
4. Niezgodność faktycznej zawartości przesyłki z zawartością zadeklarowaną na liście przewozowym uzasadnia odmowę przyjęcia przesyłki przez Wawakurier.pl, oraz zmianę warunków Umowy.
§ 6.
1. Wawakurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub zwrot przesyłki w następujących przypadkach: a) jeżeli adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
b) przesyłka została źle zaadresowana, w szczególności kiedy występuje błąd w nazwisku odbiorcy, nazwie firmy, nazwie
ulicy, numerze kodu i miejscowości odbiorcy, c) jeżeli zawartość faktyczna przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy wysłaniu, d) wskutek siły wyższej, to znaczy miedzy innymi: wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, warunki pogodowe uniemożliwiające przemieszczanie lub inne nieprzewidziane, niezależne od Wawakurier.pl zdarzenia.
2. W razie opóźnienia w doręczeniu przesyłki, innego niż w ust. 1 powyżej, lub uszkodzenia odbiorca w obecności przedstawiciela Wawakurier.pl spisuje protokół.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Wawakurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez Wawakurier.pl, adresata lub osoby trzecie.
4. Wawakurier.pl odpowiada za przestrzeganie tajemnicy pocztowej, która obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług lub korzystania z tych usług.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych, w zależności od tego, które z nich znajdują zastosowanie, nie stanowią inaczej, Wawakurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrumcessans), w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki (lub jej części), bez względu na to czy wartość przesyłki została zadeklarowana zgodnie ze stanem faktycznym Wawakurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie.
§ 7.
Dopóki przesyłka znajduje się u Wawakurier.pl, Wawakurier.pl przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi transportowej, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.
§ 8.
1. Usługę uznaje się za niewykonaną, jeśli z winy Wawakurier.pl doszło do: a) opóźnienia powyżej 72 godzin w doręczeniu przesyłki, b) ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
2. Usługę uznaje się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki przez Wawakurier.pl.
3. Przesyłkę niedoręczoną uznaje się za utraconą po upływie 14 dni od dnia jej nadania.
4. Odszkodowanie za zdarzenie o którym mowa w ust. 1 a) wynosi dwukrotność opłaty za usługę.
5. Odszkodowanie, za zdarzenie o którym mowa w ust. 1 b), 2 i 3, do wysokości wartości przesyłki, jednak nie więcej niż 200,00 zł (słownie dwieście złotych) wypłaca Wawakurier.pl.
§ 9.
1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacje związane z niewykonaniem usługi, tj. opóźnieniem w jej doręczeniu, utratą, uszkodzeniem czy zagubieniem są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@wawakurier.pl Roszczenie z tytułu niewykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżenia z wyjątkiem roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Wawakurier.pl przez Klienta lub adresata nie później niż po upływie 2 dni od przyjęcia przesyłki.
3. Wszelkie roszczenia przeciwko Wawakurier.pl muszą zostać zgłoszone możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zgłoszenia reklamacji.
4. Roszczenia z tytułu świadczenia usług przedawniają się z upływem jednego roku. Termin, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na uprawnienia, jakie przysługują Klientowi zgodnie bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Reklamacja nie będzie rozpoznawana, jeżeli została zgłoszona lub uzupełniona po upływie terminów wymienionego w ust. 2 i 3, lub została wniesiona przez osobę nieuprawnioną.
6. Reklamacja jest rozpoznawana i rozstrzygana w terminie 30 dni, licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
7. Reklamacja może zostać uznana w całości lub w części albo może zostać oddalona.
8. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub przyszłymi należnościami wobec Wawakurier.pl.
9. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
§ 10.
Klient wraz z podpisaniem listu przewozowego, będącego dowodu nadania, wyraża zgodę, aby Wawakurier.pl przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez Wawakurier.pl usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych Wawakurier.pl.
§ 11.
Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
§ 12.
Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych między Wawakurier.pl a Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego. Do Umów zawieranych przez Wawakurier.pl z Klientami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zastosowanie mają w zależności od rodzaju nadawanej przesyłki przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm., wraz z rozporządzeniem MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 nr 38. 266 oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe Dz. U. nr 130 poz. 1188 z poźn. zm.