RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

 

 1. Informacja o Administratorze

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest BT GROUP Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 5, 02-797 Warszawa; NIP: 5252744257, (zwana dalej „Administrator”).

 1. Do kogo możecie się zwrócić w sprawie przetwarzania dotyczących Państwa danych?

Proszę napisać do nas na adres e-mail biuro@wawakurier.pl lub adres pocztowy BT GROUP Sp. z o.o. ul. Herbu Janina 5 lok U1, 02-797 Warszawa lub zadzwonić pod numer 795202746 lub 795202749.

 1. Skąd mamy Państwa Dane?

Otrzymaliśmy je podczas zawierania umowy przewozu/spedycji/pocztowej, a także później, w związku z jej wykonywaniem – od Pani/Pana lub nadawcy przesyłki.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy/usługi przewozu/spedycji/pocztowej.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BT GROUP Sp. z o.o., którym jest:

 1. przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym;
 2. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
 3. prowadzenie analiz statystycznych;
 4. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

 

 1. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę/usługę przewozu/spedycji/pocztową:

 1. imię, nazwisko lub informacje o Pani/Pana firmie,
 2. dane adresowe,
 3. adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 1. Jakie prawa Państwo przysługują w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez BT GROUP Sp. z o.o. przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych);
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
 1. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

7 .W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znalazł/a;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 3. Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy naszym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi księgowe, konsultingowe, audytowe, spedycyjne, przewozu, pocztowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.

W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody.

Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej

 1. Czy przekazujemy Państwa Dane do Państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy bez Pani/Pana wiedzy.

 1. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).